ถุงลามิเนต (Laminated Plastic bags)

คุณสมบัติ

เป็นถุงพลาสติกที่เกิดจากการนําแผ่นพลาสติกต่างชนิดมาประกบกัน และนํามาขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ จึงทําให้เกิดเป็นบรรจุภัณฑ์ใหม่ซึ่งทนทานแข็งแรง สวยงาม สามารถรักษาคุณภาพของสินค้าได้ยาวนานขึ้นโดยไม่ต้องแช่แข็ง ปลอดภัยสําหรับบรรจุอาหาร มีความแข็งแรงของรอยซีล ภาพพิมพ์สวยงาม มีการยึดติดของสี ไม่หลุดลอก เพราะมีการเคลือบกันของพลาสติกหลายชั้น ทําให้ปลอดภัย และสามารถผลิตได้หลายลักษณะ

รูปแบบของถุง

Please follow and like us: